Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2023

Generalforsamling D7 d. 2/3 2023 kl 19.00

Stadionvej 50 Odense, lokale K

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra Distriktsbestyrelsen ved formanden
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
  5. Fastsættelse af kontingent for næste år
  6. Orientering fra Dansk Ride Forbund
  7. Drøftelse af rekruttering af officials
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Valg af medlemmer og suppleanter til Distriktsbestyrelsen

På valg er:

Christine Frausing modtager ikke genvalg

Channette Aalund modtager genvalg

Bettina Lund modtager genvalg

Christina Andersen modtager ikke genvalg

Pia Augustinus modtager genvalg

10. Valg af revisor

På valg er: Grete Eriksen

11. Eventuelt

 

Med venlig hilsen
DRF – Distrikt 7