Dagsorden for generalforsamling 2024:

Generalforsamling distrikt 7 d. 28 februar 2024 kl 18.30

Vi indleder aftenen med et oplæg omkring hestevelfærd i ridesporten ved
direktør for Dansk Rideforbund Morten Rottwitt.
Herefter præsentation af kandidat til formandsposten i DRF’s bestyrelse Dan
Boyter. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til både Morten og Dan.

Overrækkelse af plaketter til ranglistevindere.

Herefter ordinær generalforsamling ca. kl 20.30
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Frausing
2. Beretning fra Distriktsbestyrelsen ved formanden
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
5. Fastsættelse af kontingent for næste år
6. Orientering fra Dansk Ride Forbund ved bestyrelsesmedlem Helle Juul
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Drøftelse af afregning af TD
9 Valg af medlemmer og suppleanter til Distriktsbestyrelsen
På valg er:
Jørgen Frausing: modtager ikke genvalg
Helle Juul: modtager genvalg
Rikke Andersen: modtager genvalg
9. Valg af revisor
På valg er: Grete Eriksen modtager genvalg
10. Eventuelt